Web sayfam�z ge�ici olarak bak�ma al�nm��t�r. Yaz�l�m geli�tiricilerimiz k�sa s�rede g�ncellemeleri uygulay�p sayfam�z� aktif edeceklerdir. �lginiz i�in te�ekk�rler...